İçtihatlar »Gümrük Mevzuatına Göre Vergi Kaybına Bağlı Para Cezası Nasıl Düzenlenmeli !

Gümrük Mevzuatı 

 

T.C.

DANIŞTAY

YEDİNCİ DAİRE

 

Temyiz İsteminde Bulunan     :………………………Plastik Oyuncak Hediyelik

                                                 Eşya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Vekili                                     :Av. İbrahim Eker

                                                 Eston Çamlı Evler Sitesi Maviçam Apt.No.:1

                                                 34752  İçerenköy/Kadıköy-İSTANBUL

 

Karşı Taraf                           :Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı adına

                                                 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü      İSTANBUL

 

İstemin Özeti                    :Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde tescilli 15.02.2001 gün ve 2676 sayılı giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle , davacı şirket adına tahakkuk ettirilen ek gümrük vergisi ile katma değer vergisi üzerinden hesaplanan para cezasına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı ; olayda , ek gümrük ve katma değer vergisi tahakkukuna vaki itirazın süresinde olmadığından bahisle reddedilmesinin ardından, bu işlemin iptali istemiyle dava açılmayarak , söz konusu vergiler ödenmiş bulunduğundan, davacı şirket adına kesilen para cezasına ilişkin işlemde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin 20.02.2004 gün ve E.:…… ; K.:….. sayılı kararının ; ithal konusu eşyanın beyan edilen pozisyonda yer aldığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.  

 

Savunmanın Özeti               :İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

Tetkik Hakimi Kadir Özkaya’nın Düşüncesi: Olayda , davalı İdarece tespit edilen pozisyon esas alınarak yapılan ek tahakkuka vaki itirazın süresinden sonra olduğundan  bahisle reddi üzerine söz konusu miktar ödenmiş ise de ; bu durum, vergi tahakkuk ettirilmesine ilişkin işlem ile para cezası kesilmesine ilişkin işlemlerin ayrı ayrı işlemler olması ve iki işlem arasındaki ilişkinin birinin diğerinin matrahını  oluşturmaktan ibaret bulunması nedeniyle , para cezası kesme işlemine vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan işbu davada, dava konusu işlemin diğer unsurları yönünden de  hukuka uygunluğunun incelenmesine engel değildir.  

     Bu itibarla, aksi yolda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı Bilgin Arısan’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için , 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin 1’inci  fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

 

       Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddeye yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

                                               TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği düşünüldü.

 

Temyiz başvurusu; davacı şirket adına tescilli beyanname kapsamında ithali gerçekleştirilen eşyanın beyan edilen pozisyonda yer almadığından bahisle, idarece saptanan pozisyona göre tahakkuk ettirilen vergiler üzerinden kesilen para cezasına vaki itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemine ilişkindir.

          3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51’inci maddesinde, mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla , tahakkuk ve inceleme yapanların veyahut tetkike yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında , Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanacağı kurala bağlanmış ; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde de , eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya vergilendirmeye esas olan sayı , baş , ağırlık gibi ölçülerinde ayrılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak , bu vergi farkının üç katı para cezası alınacağı hükme bağlandıktan sonra, aynı Kanunun 242’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında,  kişilerin , cezalara karşı yedi gün içinde kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük başmüdürlüğü nezdinde itirazda bulunabilecekleri, aynı maddesinin 7’inci fıkrasında ise , gümrük  başmüdürlüklerinin kararlarına karşı , idari yargı mercilerine başvurulabileceği öngörülmüştür.

      Olayda , İdarece saptanan pozisyon esas alınarak yapılan ek katma değer vergisi ve gümrük vergisi tahakkukuna  vaki itirazın süre aşımı nedeniyle reddi üzerine ek tahakkuka  ilişkin tutar ödenmiş ise de , yukarıda açıklanan Kanun hükümlerine göre, bu durum , vergi tahakkuk ettirilmesine ilişkin işlem ile para cezası kesilmesine ilişkin işlemlerin ayrı ayrı işlemler olması ve iki işlem arasındaki ilişkinin birinin diğerinin matrahını oluşturmaktan ibaret bulunması nedeniyle, para cezası kesme işlemine vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan işbu davada, dava konusu işlemin diğer unsurları yönünden de hukuka uygunluğunun incelenmesine engel değildir.

           Bu itibarla, Mahkemece, ithal konusu eşyaların beyan edilen pozisyonda mı , yoksa  idarece tespit edilen pozisyonda mı yer aldığı konusunda  yapılacak inceleme sonucuna göre karar vermesi gerekirken , istemin özeti bölümünde yazılı gerekçe ile davanın reddi yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir.

           Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bozulmasına,  bozma kararı üzerine Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de  hüküm altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 07.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan                     Üye                      Üye                     Üye                           Üye

H.Gündüz                 Mine                    Turgut               Yavuz                       Özden

Haştemoğlu             Asmaz                  Candan              Yoklamacıoğlu         Şar